Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: “Oportunitati pentru o cariera didactica de calitate printr-un program national de formare continua a profesorilor de matematica din invatamantul preuniversitar”

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/62882


Prima pagină

Nevoi de formare ale cadrelor didactice din domeniul matematicii


Proiectul “Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar” își propune să adreseze nevoile de programe complexe de formare în domeniul didacticii specialității matematică din perspectiva formării de competențe cheie la elevi, al proiectării curriculare pentru profesorii de matematică debutanți, al adaptărilor curriculare ale matematicii la mediul rural/dezavantajat, propunând cursuri de actualitate, care echipează profesorii cu competențe profesionale absolut necesare în contextul social actual.

 

Circumstanțele care conduc la necesitatea implementării acestui proiect sunt:

 

 1. Oferta actuală de cursuri de perfecționare profesională este redusă, eterogenă și neuniformă ca diversitate și calitate, comparativ cu nevoile de formare ale profesorilor de matematică care oricum nu sunt cunoscute pe baza unui sistem de management bază de date care să se reînnoiască şi să se completeze periodic;
 2. Participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă este relativ redusă, motivarea pentru participare fiind condiționată de obținerea celor 90 de credite de formare necesare o dată la 5 ani sau de obținerea gradelor didactice;
 3. Nu există un program național şi unitar de formare a formatorilor certificați pentru profesorii de matematică din învaățământul preuniversitar;
 4. Metodicile de predare a matematicii pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal, sunt perimate moral, în condițiile existenței de noi exigențe în educarea elevilor, formarea la aceştia a competențelor cheie care să asigure o inserție de mai bună calitate pe piața muncii şi în societatea bazată pe cunoaştere;
 5. Se manifestă o tot mai slabă atractivitate pentru cariera didactică în cazul profesorilor debutanți care sunt puțin abilitați psihopedagogic să utilizeze la clasă conținuturi matematice pe înțelesul elevilor;
 6. Se manifestă discrepanțe de abordare a conținuturilor matematice în anii de trecere dintre cicluri de şcolaritate (a 5-a, a 9-a) care determină frecvent la elevi rezultate şcolare slabe şi insucces şcolar;
 7. Se promovează abordări pedagogice puțin adecvate nevoilor elevilor de nivel mediu sau neinteresați de aprofundarea acestei discipline şcolare, cu slabe incidențe cu lumea reală, ceea ce determină rezultate scăzute ale acestora la testări PISA unde se pune accent pe utilizarea cunoştințelor în situații de viață reală.
 8. Există o slabă adaptare curriculară pentru disciplina matematică la nevoile de predare-învățare existente în mediul rural, precum şi la temele orizontale europene legate de: extinderea utilizării TIC în educație, asigurarea egalității de gen şi de şanse în educație, dezvoltarea durabilă în procesul de educație.

 

Proiectul propus urmărește să soluționeze cât mai multe dintre aceste aspecte identificate mai sus, cu ocazia unei dezbateri organizate cu specialiști în domeniu pentru inițierea proiectului, prin reducerea resurselor de timp, financiare și materiale necesare cadrelor didactice pentru participarea la cursuri, prin posibilitatea de a se informa şi educa la distanță, stimulând cadrul didactic în procesul unei educații continue responsabile. Proiectul îşi propune să abordeze nevoile grupurilor țintă în mod diferențiat, dar şi unitar. Se vor dezvolta 5 componente de program de formare adresate profesorilor de matematică: debutanți, celor de la gimnaziu, de la liceu, respectiv învățătorilor şi profesorilor de gimnaziu şi liceu. Acestea vor avea şi parți comune de formare dar şi de schimb de opinii şi de bune practici didactice. Flexibilitatea acestei abordări va fi permisă de crearea unui portal de instruire complex prin care se va putea colecta şi comunica un volum extins de date şi informații în domeniul matematicii.

 

Valoarea inovatoare a proiectului

 

 1. Oferta de programe de formare continuă pentru profesorii de matematică care se va îmbogăți ca abordare, conținut și diversitate, inclusiv din perspectiva asigurării managementului de calitate al programelor de formare continuă;
 2. Creşterea ritmului de frecventare a programelor de formare continuă de către profesori conform intereselor lor de cunoaştere;
 3. Eficientizareai activității didactice prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate sporită la nivel şcolar şi extracurricular, inclusiv prin respectarea egalității de şanse, dezvoltării durabile, transferabilității produselor învățării din şcoală şi învățarea pe parcursul întregii vieți.
 4. Documente noi de didactică a specialității matematică care vor emerge din acest proiect, ca şi produse ale acestuia, ele nemaifiind produsul unui colectiv limitat de autori, ci având la bază implicarea, experiența şi propunerile unui număr relevant de cadre didactice participante la proiect.

 

Proiectul va avea o dimensiune strategică națională prin adresabilitatea intervențiilor sale la nivelul cadrelor didactice cu specialitatea matematică din toată țara în mod coerent și unitar.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Noutăţi

Newsletter 6 MATEDIDACTICA - Mai 2014

citeste mai departe...

Newsletter 5 MATEDIDACTICA - Aprilie 2014

citeste mai departe...

Newsletter 4 MATEDIDACTICA - Martie 2014

citeste mai departe...
» Totate noutăţileInstrumentelor Structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro